مدارک مربوط به ارسال مالیات ارزش افزوده

نمایندگان محترم

خواهشمند است جهت دریافت مبلغ مالیات برارزش افزوده مدارک خود را به صورت ذیل تکمیل و ارسال بفرمائید .

1-  گزارش مربوط به کارمزد نمایندگان به طریق ذیل از سیستم فن آوران دریافت گردد.  

مالیات ارزش افزوده نمایندگان

2- جمع مبلغ کارمزد و هزینه صدور در اظهارنامه مالیاتی ثبت گردد همانند تصویر ذیل  

مالیات ارزش افزوده نمایندگان

3- درنهایت این ارقام باید وارد صورتحساب فروش گردد(فرم ذیل) وهمراه فیشهای واریزی به انضمام اظهارنامه مالیاتی جهت همکاران مالی شعب ارسال گردد.

مالیات ارزش افزوده نمایندگان

همانطور که در تصویر بالاملاحظه می فرمائید صورتحساب فروش به صورت فوق از روی گزارش و اظهارنامه مالیاتی ثبت و به پیوست مدارک اعلام شده ارسال می گردد.

دانلود اکسل صورتحساب فروش

با توجه به تغییر گزارشات واطلاعات کسب شده از قسمت مالیات برارزش افزوده تغییرات ذیل در مورد گزارشات فوق به آگاهی کلیه نمایندگان می رسد تا هیچ ابهامی از این بابت درارسال اسناد نباشد.

گزارش مربوط به کارمزد کلی در تصویر ذیل طریقه گزارش به شما نشان داده خواهد شد:

مالیات ارزش افزوده نمایندگان

تصویر دوم دراین قسمت گزارش مربوط به دوره مربوطه را ثبت و از تاریخ صدور تا تاریخ صدور را پاک می کنید و کد نمایندگی مربوطه را ثبت می نمائید به طورمثال گزارش ذیل مربوط به سه ماهه سوم سال 95 می باشد:

مالیات ارزش افزوده نمایندگان

درتصویر سوم شما گزارش کلی کارمزدها را ملاحظه می فرمائید که کمی با گزارش قبلی تفاوت دارد درگزارش جدید قسمت کارمزد و هزینه صدور جداگانه نشان داده می شود پس جمع تمامی کارمزدها بعلاوه جمع قسمت هزینه صدور مبلغی می باشد که شما باید این رقم را در اظهارنامه مالیات ارزش افزوده همانند الگوی سابق ثبت نمائید خواهشمند است این کار را صحیح انجام دهید .

مالیات ارزش افزوده نمایندگان

درپایان در مورد صورتحساب فروش اعلام می گردد که این صورتحساب به صورت ماهیانه باید تنظیم گردد بدین معنی که اظهارنامه مالیاتی شما براساس گزارش فوق که در یک دوره سه ماهه تنظیم ثبت می گردد برای ثبت صورتحساب فروش شما باید گزارش فوق را ماهیانه (به عنوان مثال گزارش فوق برای ثبت صورتحساب فروش اینچنین گرفته شود گزارش مهر ماه یعنی از تاریخ محاسبه کارمزد 01/07/95 تا تاریخ محاسبه کارمزد 30/07/95 تاریخ صدور تا صدور را پاک نمائید .سپس همین روش را برای ماه آبان وآذر هم انجام دهید ) نتیجه گزارش بدست آمده در قسمت صورتحساب فروش باید ثبت گردد برای راحتی شما عزیزان این گزارش به صورت اکسل تهیه گردیده واطلاعات مربوط به بیمه سامان در آن ثبت می باشد شما می توانید از این آیتم استفاده نمائید.

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text