خطرات اضافی تحت پوشش بیمه بدنه

بيمه بدنه خطرات حادثه، آتش سوزي و سرقت كلي اتومبيل را تحت پوشش قرار مي‌دهد، اما با پرداخت حق بيمه اضافي مي‌توان خطرات ديگري را نيز تحت پوشش بيمه بدنه قرار داد. البته خطرات اضافي فقط به اتومبيل‌هاي سواري ارائه مي‌شود که طبق تعريف اداره راهنمايي و رانندگي اتومبيلي است که حداکثر داراي 6 سرنشين با راننده باشند. اين خطرات عبارتند از:

انواع پوششهاي تبعی (اضافی) بیمه نامه بدنه
   1- سرقت در جاي قطعات اصلی و اضافی
   2- شکست شیشه به تنهایی
   3- خطرات  ناشی از بلایای طبیعی
   4- خسارت ناشی از اسید و مواد شیمیایی
   5-  هزینه ایاب و ذهاب
   6- نوسانات قیمت
   7- پوشش حذف فرانشیز خسارت اول    

نکته1: در حال حاضر ارائه پوشش هاي بیمه اي اضافی فوق الذکر شامل انواع سواري با مورد استفاده(شخصی، امور اداري ، امور شرکت ، سیاسی) می شود و ارائه پوشش بند3 به استثناي موتورسیکلت و بند1و 3 نیز شامل کلیه وسایل نقلیه با مورد استفاده مختلف می باشد، پوشش هاي اضافی بند 4 نیز به بارکش ها و اتوکارها ارائه می گردد.
نکته2: ارائه پوشش هاي اضافی در مدت اعتبار بیمه نامه (طی الحاقیه) یا زمان تجدید بیمه نامه هاي فاقد پوشش هاي مذکور، مستلزم انجام بازدید مجدد خودرو می باشد. ضمناً حق بیمه پوشش هایی که بین دوره ارائه می شود بصورت کوتاه مدت محاسبه می شود.

 شرح پوششهاي اضافی

1-  پوشش سرقت درجای قطعات اصلی و اضافی: از طریق این پوشش اضافی می توان وسایل اصلی و یا اضافی منصوبه موضوع بیمه را تحت پوشش سرقت درجا قرار داد.
قطعات اصلی (فابریک): منظور لوازم و قطعاتی است که توسط کارخانه سازنده هنگام ساخت و تولید آن بطور عمومی و فابریک روي خودرو نصب می شود.
قطعات اضافی غیر فابریک): منظور قطعاتی است که توسط دارنده خودرو، روي اتومبیل نصب  شده و از ابتداي تولید از طریق کارخانه سازنده براي خودرو طراحی و نصب نشده باشد.
شرایط و نحوه ارائه: بنابر گزارش کارشناس بازدید اولیه، درج لوازم اصلی یا اضافی و ارزش مربوطه، درقسمت لوازم قطعات در نرم افزار فن آوران قسمت صدور بدنه بیمه نامه ضروري بوده و به بیمه گذار اعلام گردد تعهد بیمه گر جهت رادیوپخش و رینگ و لاستیک منصوب(غیرفابریک) حداکثر6% ارزش وسیله نقلیه به تفکیک هر کدام 2درصد بوده و در رابطه با سایر لوازم منصوبه 14% ارزش وسیله نقلیه تحت پوشش می باشد.

نکته1: لوازم لوکس و تزئینی و سایر لوازم غیر منصوب از قبیل رادیوپخش کشوئی غیر فابریک ، باربند اسکی، روکش صندلی و پرده تحت هیچ یک از پوششهاي بیمه اي بدنه قرار نمی گیرند.

نکته2: در ابطه با رادیو پخش هاي پنل دار تعهد بیمه گر در زمان وقوع خسارت (سرقت درجا) منوط به تحویل قسمت متحرك(پنل) رادیو پخش می باشد .
نرخ پوشش اضافی سرقت درجاي قطعات: در حال حاضر نرخ این پوشش اضافی 8/1% از 20درصد سرمایه بیمه شده می باشد و با توجه به نوع خسارت سرقت براي بیمه نامه هاي با مدت بیشتر از یکسال، حق بیمه متناسب با سالهاي بیمه اي بصورت کامل دریافت می گردد .
نکته: با عنایت به تعهد بیمه گر در خصوص 6درصد لوازم منصوبه «رینگ(2%)لاستیک(2%)رادیوپخش(2%)» دقت شود مراتب در زمان صدور و ایجاد تعهد به تفکیک درصد های تعیین شده ملاک صدور قرار گیرد.

نکته4: جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پوشش اضافی فوق به شرایط خصوصی پیوست بیمه نامه بد نه مراجعه گردد.

نکته5: طبق شرایط مخصوص سرقت قطعات، تعهد بیمه گر براي سرقت هر یک از قطعات اصلی و وسایل منصوبه، با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه می یابد، و دیگر تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد، مگر در موارد خاص جهت بیمه گذاران عمده و داراي حسن سابقه که این امر با بازدید از وسیله نقلیه و وسایل منصوبه جدید و ارزش گذاري لوازم و دریافت حق بیمه متعلقه می باشد .
یادآور می گردد حق بیمه دریافتی در زمان صدور الحاقیه می بایست از شروع بیمه نامه لحاظ و محاسبه گردد.
1/1- درصورت سرقت در جاي قطعات و لوازم اتومبيل حداكثر تعهد شركت ارزش بيمه شده قطعات و لوازم با قيمت روز آنها ( هر كدام كمتر باشد) است .
2/1- درمورد لاستيك چرخ ، باطري و قالپاق حداكثر خسارت قابل پرداخت 50 درصد ارزش نو آنها در روز وقوع حادثه است مگر آنكه مبلغ بيمه شده از اين ميزان كمتر باشد كه در اينصورت ملاك محاسبه خسارت مبالغ بيمه شده مي باشد .
3/1- از مبلغ خسارتي كه بر اساس بند 1 تعيين مي شود 20 در صد بعنوان فرانشيز كسر مي شود .
4/1- پس از وقوع هر خسارت بيمه گر حق دارد خطر دزدي در جاي قطعات و لوازم را شمول بيمه نامه حذف نمايد .
5/1- در صورت سرقت در جاي قطعات و لوازم اتومبيل بيمه گذار موظف است مدارك مثبته و از جمله گزارش مقامات انتظامي دال بر سرقت را تهيه و به بيمه گر ارائه نمايد .
6/1- درصورتيكه دزدي قطعات و لوازم توام با دزدي اتومبيل باشد در پرداخت خسارت شرايط بيمه نامه بدنه حاكم خواهد بود .
7/1- مشخصات و قيمت وسائل اضافي موضوع پوشش فوق بايد به پيشنهاد بيمه گذار و در برگ پيشنهاد بيمه نوشته شود و مورد تاييد كارشناسي منتخب بيمه گر قرارگيرد .

2- پوشش شکست شیشه به تنهایی: از طریق این پوشش اضافی می توان خسارات وارده به موضوع بیمه که  شکست شیشه به هر علتی را تحت پوشش قرار می دهد.
نرخ ، شرایط و نحوه ارائه :برای کلیه وسائط نقلیه (سواری،بارکش و اتوکار)با پرداخت 5% حق بیمه پایه مربوط به خطرات اصلی ، تحت پوشش خسارت شکست شیشه به تنهایی قرار می گیرد.
نکته1: در صورت شكست شيشه ، مستقل از حوادث مورد تعهد در بيمه بدنه اتومبيل ، خسارت قابل پرداخت ارزش روز شيشه و هزينه نصب آن پس از كسر 20 % بعنوان فرانشيز خواهد بود ، مشروط بر اينكه وسيله نقليه به قيمت روزبازار بيمه شده باشد .
نکته2: در صورتيكه شكست شيشه توام با خسارت و ارد به اتومبيل باشد شرايط بيمه نامه بدنه در پرداخت خسارت حاكم خواهد بود .
توضيح : هر يك از پوشش هاي مورد اشاره به شرطي در تعهد بيمه گر مي باشد كه در بيمه نامه بدنه صراحتاً به هر يك از آنها اشاره شده باشد و حق بيمه مربوط به آن پرداخت گرديده و در بيمه نامه قيد شده باشد.

3- پوشش خطرات ناشی از بلایای طبیعی: از طریق این پوشش اضافی می توان خسارات ناشی از خطرات طبیعی اعلام شده (سیل، زلزله، طوفان، تگرگ) را، تحت پوشش بیمه اي قرار داد.
نرخ ، شرایط و نحوه ارائه : در حال حاضر نرخ این پوشش اضافی 5% حق بیمه پایه مربوط به خطرات اصلی می باشد.

4- پوشش خسارت ناشی از اسید و مواد شیمیایی: از طریق این پوشش اضافی می توان خسارات ناشی از پاشیدن مواد اسیدی  به هر علت را تحت پوشش قرار داد.
نرخ ، شرایط و نحوه ارائه :انواع سواري با مورد استفاده اعلام شده فوق با پرداخت 5% حق بیمه پایه مربوط به خطرات اصلی ، تحت پوشش خسارت ناشی از اسید و مواد شیمیایی قرار می گیرند.
نکته:انتخاب شرط پاشیدن مواد اسیدی در شرایط خصوصی(فرانشیز پاشیدن مواد اسیدی30%مبلغ خسارت می باشد.)

5- پوشش هزینه ایاب و ذهاب : از طریق این پوشش اضافی، چنانچه عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه معلول یکی از خسارات تحت پوشش بیمه گر  به استثناي سرقت و خسارت کلی باشد بیمه گذار از مزایاي مربوطه برخوردار می گردد.
نرخ ، شرایط و نحوه ارائه : نرخ این پوشش اضافی 5% حق بیمه پایه مربوط به خطرات اصلی و حداقل حق بیمه دریافتی  000ر100ریال می باشد که براي بیمه نامه هاي با مدت کمتر از یک سال، معادل حق بیمه سالیانه در نظر گرفته می شود.                                                             
نکته1:غرامت قابل پرداخت تحت این پوشش روزانه برابر 3/0 در هزار ارزش وسیله نقلیه سواری و حداقل 80000 ریال به مدت حداکثر 30 روز در طول مدت اعتبار بیمه نامه می باشد و در هر حال حداکثر غرامت پرداختی بیمه گر بابت این پوشش از 20درصد خسارت قابل پرداخت تجاوز نخواهد نمود.
نکته 2: منظور از توقف مفيد در تعمير گاه مدت زماني است كه از اغاز شروع عمليات تعمير و بازسازي با پايان و تكميل تعمير صرف خواهد شد و طول مدت ايام لازم براي تعميرات توسط كارشناس شركت تعيين خواهد شد .

6 - نوسانات قیمت : این پوشش جهت افزایش احتمالی ارزش وسیله نقلیه نسبت به بازار خودرو,در مدت اعتبار بیمه نامه و تفاوت آن با سرمایه درج شده در بیمه نامه به جهت عدم اعمال تبصره 2 ماده 20شرایط عمومی بیمه نامه بدنه و ماده 10 قانون بیمه (قاعده نسبی )است .این پوشش در دو حابت ارائه گردیده است که در صورت دریافت یکی از دو پوشش تعهد بیمه گر به شرح موارد الف – ب می باشد
الف – چنانچه بیمه گذار دارای پوشش 25% افرایش ارزش وسیله نقلیه خودرو باشد در صورت و قوع احتمالی خسارت افزایش قیمت خودرو براساس قیمت بازار, بیمه گر تا سقف 25% مازاد برارزش وسیله نقلیه در بیمه نامه قاعده نسبی سرمایه (براساس تبصره2 ماده20شرایط عمومی بیمه نامه بدنه)را نمی نماید . در ضمن تا 25% همان نرخ پایه اگر (4 سیلندر برحسب 1.8 درصد و اگر 6 سیلندر برحسب 1.95) محاسبه میگردد.
ب: چنانچه بیمه گذار دارای پوشش مازاد بر 50% افزایش قیمت خودرو باشد بیمه گر تا سقف 50% افزایش احتمالی ارزش وسیله نقلیه در بیمه نامه اعمال قاعده نسبی (براساس تبصره ماده قانون 20 شرایط عمومی بیمه نامه بدنه )را نمی نماید.
درضمن تا 25% افزایش محاسبه آن مطابق بند الف لحاظ میگردد و مازاد 25%تا 50% اگر خودرو 4 سیلندر مازاد برحسب 2.2% و اگر 6 سیلندر باشد برحسب 2.4 محاسبه میگردد.

7-پوشش حذف فرانشیز خسارت اول: "نحوه محاسبه حق بيمه 10درصد از حق بيمه پايه و در صورت وجود پوشش اضافي (خطرات تبعي) 10درصد از اين پوشش ها نيز محاسبه ميگردد.

اين پوشش صرفا درخصوص گروه خودروي سواري ايجاد گرديده است.
درصورت انتخاب اين پوشش در قسمت شرايط خصوصي بيمه نامه بدنه اين متن به صورت خودکار درج ميگردد(پوشش حذف فرانشيز صرفا شامل فرانشيز اولين حادثه و هريک از پوشش هاي اضافي ميگردد و فرانشيز خسارت هاي بعدي از فرانشيز خسارت اول به بعد مندرج در ظهر بيمه نامه ملاک محاسبه قرار مي گيرد.اين پوشش شامل حذف فرانشيز خسارت کلي و سرقت کلي نمي گردد)
اين فرانشيز جهت خسارت جزئي يکبار خسارت اول حذف و فرانشيز خسارت هاي بعدي طبق روال جاري از 10درصد به بعد محاسبه ميگردد.
نکته:فرانشيز گواهينامه نيز در خسارت اول محاسبه نميگردد.
فرانشيز پوششهاي اضافي نيز درصورت خريد اين پوشش حذف ميگردد.
اين پوشش (حذف فرانشيزخسارت اول) شامل حادثه سرقت کلي و خسارت کلي نمي گردد."


تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text