شایستگی های مدیریتی بیمه سامان

* تصميم گيري و ارائه راه حل    Decision Making & Problem Solving

تحلیل و بررسی راهکارهای موجود، انتخاب راهکار مناسب و یا بررسی و ارزیابی آن بر اساس حقایق و اصول علمی کار مربوطه در زمان مناسب و در نهایت اعلام کردن، پیگیری و به سرانجام رساندن مناسب ترین راهکار. آگاه بودن نسبت به اینکه چه زمانی باید مستقل تصمیم گیری شود و چه زمانی باید از نظر جمعی استفاده شود. همچنین پذیرفتن مسئولیت تصمیم گرفته شده در چارچوب اختیارات.

* رهبري    Leadership

استفاده از راهبردهای ظریف از جمله ایجاد حس مالکیت برای سایرین در تصمیمات و انگیزش، کمک به دیگران جهت درک تصمیم اتخاذ شده، درگیر کردن (Involve) و در جریان گذاشتن گروه های ذینفع در رابطه با پیشرفت پروژه جهت به دست آوردن پشتیبانی دیگران و متقاعد ساختن آن ها جهت انجام کار و رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده سازمان.

* مديريت تغيير        Change Management

تلاش در جهت آگاه کردن سایرین در مورد نیاز به تغییر، مدیریت، هدایت و تسهیل روند تغییرات و در عین حال کمک به کارکنان جهت سازگاری با تاثیر تغییرات و درک آن. نمایانگر الگویی مناسب از سازگاری با تغییر.

* مربي گري و توسعه ديگران     Coaching and Developing Others

تلاش جهت بهبود مهارت های دیگران از طریق ارائه بازخوردهای موثر، هدایت و مربی گری موثر در حین کار و همچنین توسعه فرصت ها؛ کمک به کارکنان جهت شناسایی نقاط قوت و فرصت جهت توسعه، ارائه آموزش، مربیگری و سایر منابع به کارکنان جهت کمک به رشد و توسعه ایشان.

* ميل به تمایز و برتري      Ambitious

تمایل مستمر به توسعه و بهبود رویه های کاری، بهبود نتایج و کاهش ضایعات. تحلیل رویه های موجود و تلاش جهت بهبود آن ها به سمت انجام بهره ور کارها (کارآتر، اثربخش تر و سریعتر). میل به بهترین بودن در کارها.

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text